ماهی یاب موقعیت مکانی یک ماهی را در یک نمایشگر دیجیتال نمایش میدهد در ماهی یاب های امروزی از فناوری های مثل جی پی اس ,رادار و قطب نمای الکترونیکی که کاربرد دستگاه را بیشتر از قبل کرده استفاده می شود.پایه واساس کاری یک ماهی یاب سیستم سونار موجود در ان است و با استفاده از اطلاعت بدست امده از سونار محاسبات توسط دستگاه ماهی یاب برای مشخص سازی اینکه اجسام داخل اب کدام ماهی هستن و کدام اجسام دیگر توسط دستگاه ماهی یاب مشخص می شود.