به دستگاه های که ترکیب از جی پی اس و ماهی یاب هستند کومبو یا ECHOMAPگفته می شود .این دستگاه ها از تکنولوژی جدیدی هستند که کار را برای ماهیگیران و دریانوردان بسیار راحت کرده است.