ماهی یاب ابزاری کمکی برای ماهیگیران است تا راحت تر ماهی ها را پیدا و صید کنن. ماهی یاب برای اینکار از تکنولوژی سونار استفاده میکند. تکنولوژی سونار به این صورت هست که امواج صورتی ارسال میکند و بازتاب آن را محاسبه می کند, بر اساس این امواج مشخص می شود که ماهی ها در ناحیه مورد نظر هستند یا خیر ,همچنین عمق ماهی ها هم مشخص می شود.